program lojalnościowy

 

Zasady w pigułce

   Zarejestruj konto w sklepie 

   Zrób zakupy, każda wydana złotówka = 1 punkt

Punkty sumują się automatycznie na Twoim koncie i po osiągnięciu odpowiedniego progu uprawniają Cię do skorzystania ze zniżki stałego klienta!

Aby skorzystać ze zniżki, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, w koszyku, musisz wpisać odpowiedni kod rabatowy. Szczegóły poniżej.

 

Regulamin programu lojalnościowego

Dla wszystkich naszych klientów, którzy posiadają zarejestrowane konto, uruchomiliśmy specjalny program lojalnościowy. W ramach programu zarejestrowani klienci otrzymują dodatkowe korzyści w zamian za dokonywanie zakupów i aktywność na stronie sklepu internetowego. Zakupy dokonywane w sklepie stacjonarnym nie wliczają się do puli punktów gromadzonych w ramach programu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest jedynym i właściwym dokumentem regulującym zasady działania programu lojalnościowego. Określa prawa i obowiązki Uczestników programu oraz prawa i obowiązki Organizatora programu.
 2. Organizatorem programu jest właściciel marki, spółka ULTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 12a/10b, 02-566, NIP 5272904161, KRS 0000801077.
 3. Uczestnikami programu lojalnościowego mogą być tylko zarejestrowani klienci sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresami: www.eveselection.plwww.eveselection.com.
 4. Organizator programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zmian w zasadach funkcjonowania programu lub jego zakończenia na każdym etapie jego trwania. 
§ 2 Definicje występujące w regulaminie programu
 1. Organizator - właściciel marki - ULTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12a/10b, 02-566, NIP 5272904161, KRS 0000801077
 2. Uczestnik programu - zarejestrowany klient sklepu internetowego Eveselection, funkcjonującego pod adresami: www.eveselection.plwww.eveselection.com.
 3. Program lojalnościowy - program prowadzony w sklepie internetowym Eveselection, umożliwiający Uczestnikom gromadzenie punktów na swoim koncie.
 4. Punkt - wirtualna jednostka, której przelicznikiem jest każda wydana złotówka: każdy wydany 1 zł równa się jednemu punktowi.
§ 3 Zasady programu 
 1. Program lojalnościowy umożliwia Uczestnikom zbieranie Punktów, które, po osiągnięciu określonych progów, umożliwiają obniżenie w koszyku kwoty należnej za dokonywane zakupy.
 2. Aby dołączyć do programu należy zarejestrować konto w sklepie internetowym i dokonać pierwszych zakupów.
 3. Gromadzenie punktów odbywa się w zamian za dokonywanie czynności określonych w § 5 punkt 1.
 4. Punkty naliczają się automatycznie na koncie zarejestrowanego użytkownika.
 5. Punkty nie naliczają się w przypadku zakupów dokonywanych bez rejestracji konta użytkownika. W przypadku nie zarejestrowania konta punkty za zakup nie są możliwe do naliczenia wstecz.
 6. Informacje o zgromadzonych punktach dostępne są w panelu klienta i widocznie w zakładce “Twoje punkty” po zalogowaniu się na stronę internetową www.eveselection.pl
 7. Po zebraniu określonej liczby punktów, wskazanej w § 5 punkt 2, Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze zniżek. 
§ 4 Warunki uczestnictwa 
 1. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być tylko i wyłącznie zarejestrowany klient sklepu internetowegwww.eveselection.pl
 2. Zarejestrowanym klientem sklepu może być:
  a) osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a co za tym idzie, osoba pełnoletnia,
  b) osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno konto w Programie. 
 4. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 5. Przystąpienie do programu rozpoczyna się wraz z zarejestrowaniem konta (równoznacznym z zaakceptowaniem regulaminu), złożeniem pierwszego zamówienia i opłaceniem go.
 6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych. 
 7. Uczestnik może korzystać z Programu w trakcie jego trwania. Po zakończeniu Programu Uczestnik traci prawo do korzystania z osiągniętych progów rabatowych.
§ 5 Sposób przyznawania punktów i korzyści wynikające z gromadzenia ich
 1. Punkty przyznawane są za:
  - każdą pełną wydaną w sklepie internetowym złotówkę (1PLN) klient otrzymuje 1 punkt;
  - punkty są naliczane również za niepełne złotówki ilość przyznanych punktów zaokrągla się dla każdego produktu (nie dla sumy produktów) według systemu:
  od 1 do 49 groszy - zaokrąglenie w dół
  od 50 do 99 groszy - zaokrąglenie w górę
 2. Punkty są naliczane dla każdego produktu osobno a nie dla całej wartości zamówienia tzn. jeśli w Twoim koszyku znajdują się dwa produkty za kwotę 3,44 otrzymasz 3 punkty za jeden produkt i trzy punkty za drugi - łącznie 6 punktów.
 3. Zgromadzone punkty uruchamiają określone progi rabatowe: 
  • 7% po zgromadzeniu 1000 punktów
  • 10% po zgromadzeniu 2000 punktów
  • 15% po zgromadzeniu 3000 punktów
 4. Rabaty przyznawane są po osiągnięciu określonego progu i po wpisaniu w koszyku, w polu “wpisz kod” odpowiedniego kodu, odblokowują następujące zniżki:
  • kod rabatowy: P7 - odblokuje zniżkę 7%
  • kod rabatowy: P10 - odblokuje zniżkę 10%
  • kod rabatowy: P15 - odblokuje zniżkę 15%
 5. Użycie kodu rabatowego uprawnia do jednorazowego zakupu z odpowiednią zniżką.
 6. Po użyciu kodu rabatowego odpowiednia ilość punktów zostanie odjęta ze zgromadzonych Punktów lojalnościowych Uczestnika.
 7. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami w sklepie.
 8. Zgromadzonych punktów nie można wymieniać na gotówkę. 
 9. Punkty naliczają się tylko za opłacone i zrealizowane zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia lub jego zwrotu punkty są automatycznie odejmowane z puli zgromadzonych punktów.
 10. Punkty naliczają się za zamówienia złożone od daty ogłoszenia działania programu lojalnościowego, wskazanej w § 6 punkt 1.
§ 6 Okres obowiązywania 
 1. Program lojalnościowy obowiązuje od momentu jego ogłoszenia tj 02.06.2022 do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany warunków funkcjonowania Programu obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu internetowego funkcjonującego pod adresami: www.eveselection.plwww.eveselection.com.
§ 7 Reklamacje 
 1. Uczestnik ma możliwość wniesienia reklamacji w każdym momencie trwania Programu lojalnościowego.
 2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail Organizatora Programu: [email protected] lub [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  - dane Uczestnika programu (adres e-mail zarejestrowany w systemie oraz wszystkie dane wskazane w procesie rejestracji)
  - powód zgłoszenia reklamacji z dokładnym opisaniem przyczyn
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę mailową. 
§ 8 Prawa i obowiązki organizatora 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Programu w każdym momencie jego trwania, w tym do zmiany zasad oraz w szczególności do zmiany progów ilościowych określających poszczególne rabaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego w każdym momencie jego trwania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trybie natychmiastowym, od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowegowww.eveselection.pl.
 4. Organizator jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i ochronę danych osobowych zbieranych w związku z prowadzonym Programem i w celu realizacji usługi udziału w programie oraz korzystania z dodatkowych przywilejów wynikających z uczestnictwa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, którą Uczestnik wyraża w momencie rejestrowania swojego konta w sklepie internetowym www.eveselection.pl.
 5. Organizator potwierdza, iż gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu.
 7. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej. 
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.