regulamin sklepu

 

 Regulamin sklepu internetowego

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1 Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów i organizację sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 • Operatorem Sklepu jest Sprzedający.
 • Sprzedającym jest ULTRA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ul. Puławskiej 12a/10b, o numerze NIP 5272904161, REGON 384207404, zarejestrowana pod numerem KRS 0000801077.
 • Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie.
§ 2 Definicje
 • Cennik dostaw - znajdujący się pod adresem
  https://eveselection.pl/czas-i-koszty-wysylki/ zawierający zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów
 • Sprzedający - eveselection.com - ULTRA Sp. z o.o., ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa, NIP 5272904161, REGON 384207404, KRS 0000801077; dane kontaktowe: [email protected] tel. +48 533 679 199
 • Sklep – strona internetowa za pośrednictwem, której Sprzedający sprzedaje wskazane w nim produkty znajdująca się w domenie www.eveselection.com
 • Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Konsument - osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, i. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Serwisu ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Kupujący – dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu. Zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 • Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.eveselection.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy; rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§ 3 Zawarcie umowy i realizacja
 • Możliwość składania zamówień za pośrednictwem Sklepu dostępna jest całą dobę.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności;
  d) wybór miejsca wydania rzeczy;
  e) złożenie w sklepie zamówienia.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem lub w innej treści zgodnie z ostateczną treścią umowy wynegocjowaną miedzy Kupującym i Sprzedającym na wniosek Kupującego.
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane.
 • Zawarcie umowy z Klientem nie będącym Konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 • Realizacja zamówienia Klienta nie będącego Konsumentem płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 • Realizacja zamówienia Klienta nie będącego Konsumentem może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 • Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 • Zakupiony przedmiot jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 • Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
 • W przypadku dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej do Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii (bez wysp), Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Włoch, Łotwy, Norwegii i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że waga paczki nie przekracza 5 kg, Klient może w trakcie składania zamówienia zapoznać się ze szczegółami dostawy, w tym jej kosztami. Cennik kosztów dostawy do poszczególnych państw, dla paczek, których waga nie przekracza 5 kg, znajduje się również na stronie internetowej Sklepu.
 • W pozostałych przypadkach (tj. gdy waga paczki przekracza 5 kg lub wysyłka następuje poza granice Rzeczpospolitej Polskiej do innych państw członkowskich niż wskazane w ustępie powyżej), szczegóły dostawy, w tym jej koszty, są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca w oddzielnej wiadomości poinformuje Klienta o sposobie, koszcie i terminie dostawy. W takim wypadku, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero po akceptacji ww. warunków przez Klienta.
 • Koszty związane z realizacją dostawy towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 • Zamówienia z metodą dostawy odbiór osobisty, które nie zostały opłacone z góry metodami płatności:
  przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, raty, leasing, nie rezerwują w systemie towaru dla klienta. Oznacza to, że przy tej metodzie złożenia zamówienia klient nie ma gwarancji, że w momencie zgłoszenia się po odbiór zamówienia, zamówienie będzie kompletne. 
§ 4 Odstąpienie od umowy
 • Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 2  Regulaminu).
 • Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Klient opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. Sprzedawca prosi także o dołączenie do zwracanego towaru paragonu.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:
  • a. o świadczenie usług, za które Konsument lub PB jednoosobowy jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PB jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  • b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • d. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • e. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • g. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PB jednoosobowy jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PB jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub PB jednoosobowego potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
§ 5 Reklamacje
 • Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatorów Serwisu można składać pisemnie na dowolny adres Operatorów Serwisu podany w postanowieniu § 2 lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected]. W przypadku reklamacji dotyczących zakupionych towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem wskazanym w postanowieniu § 2 lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected]
 • W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 • W zależności od sprawy będącej przedmiotem reklamacji Operatorzy Serwisu lub Sprzedawca ustosunkują się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
§ 6 Korzystanie ze Sklepu
 • Sprzedający udostępnił możliwość korzystania ze Sklepu po dokonaniu rejestracji w jego ramach lub w ramach funkcjonalności „Zakupy bez rejestracji”. Zarówno rejestracja, jak również skorzystanie z funkcjonalności „Zakupy bez rejestracji” następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie dedykowanego formularza, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji i skorzystania z funkcjonalności „Zakupy bez rejestracji” jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, które są niezbędne dla realizacji procesu zamówienia i wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 • Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności:
  a) gdy podano dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) gdy Kupujący dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  c) gdy Kupujący dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://eveselection.com/Polityka-prywatnosci
§ 7 Dodawanie opinii
 • Klient ma możliwość dodawania opinii o produktach dostępnych w Sklepie. 
 • Opcja dodania opinii o produkcie jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Konto, którzy nabyli dany produkt za pośrednictwem Sklepu. 
 • W celu dodania opinii o produkcie Klient loguje się do Konta, wybiera opcję „Komentuj” dostępną na karcie produktu w Sklepie, podaje treść opinii, a następnie klika w przycisk „Dodaj opinię”. W przypadku produktów, których Klient nie nabył za pośrednictwem Konta w Sklepie opcja dodania opinii o produkcie jest zablokowana.  
 • Zabronione jest podawanie w treści opinii jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich. W szczególności zakazane jest: dodawanie słów uznanych za wulgarne, treści rasistowskich lub dyskryminujących ze względu na narodowość lub pochodzenie etniczne.
 • Publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
§8  Publikowanie treści w serwisie internetowym i warunki ich moderacji
 • Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu internetowego ma możliwość opublikowania treści wymienionych w punkcie XII, paragraf 24. 
 • Za treści dopuszczalne, możliwe do opublikowania przez każdego Użytkownika (również niezarejestrowanego), uznaje się również komentarze pod artykułami na blogu, stanowiącym podstronę serwisu internetowego.
 • Użytkownik nie może zamieszczać treści, które mogą zostać uznane przez Administratora za treści niedopuszczalne. Za treści niezgodne z warunkami korzystania z usług serwisu uznaje się treści:
  • niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań; wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach serwisu i szeroko pojętym rozwojem kompetencji Użytkowników;
  • powielające, które pojawiały się wcześniej w serwisie; przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  • które dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu; sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail [email protected]
  • które zawierają linki;
  • służące prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  • służące prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  • służące prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  • które nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  • które propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  • które nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  • które znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  • zawierające treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  • które zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  • obrażają uczucia religijne;
  • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób;
  • promujące działalność zarobkową, niezwiązaną z działalnością Administratora, w szczególności odnoszące się do konkretnych nazw firm i marek, które można uznać za reklamę;
 • Treści nielegalne i niedozwolone są możliwe do moderowania przez Administratora.
 • Przez treści nielegalne, niewymienione w punkcie 3. tegoż paragrafu, należy rozumieć w szczególności informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa [Art. 3 lit. h) DSA]
 • Niedozwolone i nielegalne treści mogą zostać zgłoszone przez każdego Użytkownika serwisu internetowego, zarówno niezarejestrowanego jak i zarejestrowanego. 
 • Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie drogą mailową na adres [email protected].
 • Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie poniższe elementy:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Powyższe elementy wynikają z Art. 16 ust. 2 DSA

 • Administrator serwisu internetowego ma obowiązek przesłać Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu maksymalnie 7 dni. 
 • Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 • O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.
  Dostawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 • Skutki zgłoszenia lub opublikowania nielegalnych lub niedozwolonych treści:
  • treści ww będą usuwane przez Administratora serwisu; 
  • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści,
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści,
  • Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do treści,
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika.
 • Administrator informuje użytkownika o usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie internetowym.
 • Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 • Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni, wskazując: 
  • czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z art. 16 czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
  • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
  • jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. 
§ 9 Postanowienia końcowe
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eveselection.com
 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
 • O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 • Do korzystania z mechanizmu logowania zawartego w Serwisie konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające dostęp do stron znajdujących się w tej sieci (przeglądarka internetowa. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 4 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.
 • Sprzedający informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.