regulamin sklepu

 

 Regulamin sklepu internetowego

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów i organizację sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 2. Operatorem Sklepu jest Sprzedający.

 3. Sprzedającym jest ULTRA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 7/U12, o numerze NIP 5272904161, REGON 384207404, zarejestrowana pod numerem KRS 0000801077.

 4. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie.

 

§ 2 Definicje

 1. Cennik dostaw - znajdujący się pod adresem 
  https://eveselection.pl/czas-i-koszty-wysylki/ zawierający zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów

 2. Sprzedający - eveselection.com - ULTRA Sp. z o.o., Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa, NIP 5272904161, REGON 384207404, KRS 0000801077; dane kontaktowe: kontakt@eveselection.com tel. +48 533 679 199

 3. Sklep – strona internetowa za pośrednictwem, której Sprzedający sprzedaje wskazane w nim produkty znajdująca się w domenie www.eveselection.com

 4. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 5. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 7. Kupujący – dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu. Zarówno Konsument, jak i Klient.

 8. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 10. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.eveselection.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy; rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Możliwość składania zamówień za pośrednictwem Sklepu dostępna jest całą dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności;
  d) wybór miejsca wydania rzeczy;
  e) złożenie w sklepie zamówienia.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem lub w innej treści zgodnie z ostateczną treścią umowy wynegocjowaną miedzy Kupującym i Sprzedającym na wniosek Kupującego.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane.

 5. Zawarcie umowy z Klientem nie będącym Konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

 6. Realizacja zamówienia Klienta nie będącego Konsumentem płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 7. Realizacja zamówienia Klienta nie będącego Konsumentem może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 9. Zakupiony przedmiot jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

 10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 11. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 12. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

 13. Zamówienia z metodą dostawy odbiór osobisty, które nie zostały opłacone z góry metodami płatności:
  przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, raty, leasing, nie rezerwują w systemie towaru dla klienta. Oznacza to, że przy tej metodzie złożenia zamówienia klient nie ma gwarancji, że w momencie zgłoszenia się po odbiór zamówienia, zamówienie będzie kompletne. 

 

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej Prawo konsumenckie; Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem https://eveselection.pl/Zwroty-i-reklamacje lub w innej wybranej przez siebie i zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana lub służy zindywidualizowanym potrzebom;
  d) w której przedmiotem świadczenia są gazety, periodyki, czasopisma z wyjątkiem umów o prenumeratę;

  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmioty wolne od wad.

 2. W przypadku jeżeli dostarczony przedmiot zakupiony w Sklepie ma wadę Konsument może zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady.

 3. W celu reklamowania przedmiotu zakupionego w Sklepie należy niezwłocznie po wykryciu wady skontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego podając wszelkie informacje dotyczące przedmiotu i wady, a co najmniej: swoje dane (w tym adres e-mail), numer zamówienia, wskazać produkt posiadający wadę, szczegółowo opisać wadę i czas jej wykrycia oraz wskazać żądanie.

 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu.

 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.

 6. Konsument zostanie poinformowany o wyniku rozpatrywanej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji.

 7. Sprzedający nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§ 6 Korzystanie ze Sklepu

 1. Sprzedający udostępnił możliwość korzystania ze Sklepu po dokonaniu rejestracji w jego ramach lub w ramach funkcjonalności „Zakupy bez rejestracji”. Zarówno rejestracja, jak również skorzystanie z funkcjonalności „Zakupy bez rejestracji” następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie dedykowanego formularza, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 2. Warunkiem rejestracji i skorzystania z funkcjonalności „Zakupy bez rejestracji” jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, które są niezbędne dla realizacji procesu zamówienia i wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 3. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności:

  a) gdy podano dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) gdy Kupujący dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  c) gdy Kupujący dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://eveselection.com/Polityka-prywatnosci

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eveselection.com

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2020 r.

 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 4. Do korzystania z mechanizmu logowania zawartego w Serwisie konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w oprogramowanie umożliwiające dostęp do stron znajdujących się w tej sieci (przeglądarka internetowa. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, Firefox wersja 4 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

 6. Sprzedający informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.