regulamin kart podarunowych

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Ultra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801077; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5272904161; REGON: 384207404, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 533 679 199
§ 2 Definicje
 1. KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy uprawniający Klienta do otrzymania w terminie 90 dni od daty zakupu oraz w wartości na niej zapisanej, Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Bon towarowy nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania zakupów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie.
 2. KLIENT, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych - będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.
 6. SKLEP – Sklep Internetowy.
 7. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.eveselection.pl
 8. WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – ULTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801077; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5272904161; REGON: 384207404, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 533 679 199
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą w Sklepie.

§ 3 Warunki wykorzystania karty podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela.
 2. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do otrzymania w oznaczonym na niej terminie (termin ważności Karty Podarunkowej) oraz w wartości na niej zapisanej Produktów w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana przez Klienta w Sklepie Sprzedawcy w terminie 90 dni od daty zakupu (termin ważności Karty Podarunkowej).
 4. Karta Podarunkowa zastępuje w Sklepie środki pieniężne o wartości na niej zapisane celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sama nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 5. Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Umowę Sprzedaży, a wartością zapisaną na Karcie Podarunkowej – w takim wypadku Klient jest uprawniony do wykorzystania powstałej różnicy do końca terminu ważności Karty Podarunkowej.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu kupionego tytułem zawartej Umowy Sprzedaży w Sklepie Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zwracanego Produktu na Kartę Podarunkową.
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ULTRA SP Z O.O., ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.